การติดตามและประเมินผลโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนจากเงินรายได้ส่วนเกินของการออกสลากเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว

Citation
ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ, พิริยะ ผลพิรุฬห์ (2549). การติดตามและประเมินผลโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนจากเงินรายได้ส่วนเกินของการออกสลากเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/52491.
View online Resources