เสียงและทางเลือกของผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย

Citation
เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์, อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, สุภาณี ปลื้มเจริญ, เอื้อมพร ทองกระจาย, จันทร์สุดา สุวรรณจันดี (2549). เสียงและทางเลือกของผู้หญิงติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/52495.
View online Resources