ข้อมูลพื้นฐานเชิงพฤติกรรมโครงการส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมป้องกันเอดส์ในกลุ่มลูกเรือประมงไทย ในจังหวัดสงขลาและสมุทรสาคร

Citation
เกรียงศักดิ์ โรจน์คุรีเสถียร, อารี จำปากลาย (2549). ข้อมูลพื้นฐานเชิงพฤติกรรมโครงการส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมป้องกันเอดส์ในกลุ่มลูกเรือประมงไทย ในจังหวัดสงขลาและสมุทรสาคร. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/52641.
View online Resources