ผู้ย้ายถิ่นวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง : พร้อมหรือไม่ที่จะป้องกันตนเองจากความเสี่ยงด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

Citation
จรรยา เศรษฐบุตร, เบญจา ยอดดำเนิน-แอ๊ตติกจ์, สุภาณี ปลื้มเจริญ, จิรกิต บุญชัยวัฒนา (2551). ผู้ย้ายถิ่นวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง : พร้อมหรือไม่ที่จะป้องกันตนเองจากความเสี่ยงด้านอนามัยการเจริญพันธุ์. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/52662.
View online Resources