รายงานการวิจัยผู้สูบบุหรี่ วัยรุ่นสูบบุหรี่ และผู้รับควันบุหรี่ ในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี

Citation
จรรยา เศรษฐบุตร, วรชัย ทองไทย (2550). รายงานการวิจัยผู้สูบบุหรี่ วัยรุ่นสูบบุหรี่ และผู้รับควันบุหรี่ ในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/52663.
View online Resources