งานวิเคราะห์ เรื่อง วิเคราะห์กระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear) โครงการตรวจสุขภาพประจำปี บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Citation
ไพฑูรย์ เหล่าจันทร์ (2562). งานวิเคราะห์ เรื่อง วิเคราะห์กระบวนการนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear) โครงการตรวจสุขภาพประจำปี บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/54078.
View online Resources