การรักษาด้วยไฟฟ้า

Citation
ชูศักดิ์ เวชแพทศย์ (2525). การรักษาด้วยไฟฟ้า. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/54276.