การสื่อสารและพฤติกรรมบริการ: ข้อขัดแย้งภายใต้นโยบาย 30 บาท

Citation
นวรัตน์ สุวรรณผ่อง, อรนุช ภาชื่น, นพพร โหวธีระกุล, บุษบา สงวนประสิทธิ์, ปาหนัน พิชยภิญโญ (2550). การสื่อสารและพฤติกรรมบริการ: ข้อขัดแย้งภายใต้นโยบาย 30 บาท. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/57180.
View online Resources
Collections