รายงานผลการวิจัย โครงการศึกษาและพัฒนาการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle medicine)

Citation
ภูดิท เตชาติวัฒน์, พรเทพ ศิริวนารังสรรค์, เกษม เวชสุทธานนท์, ดนุพล วิรุฬหการุญ, อัมพร เบญจพลพิทักษ์, รุ่งเรือง กิจผาดี, วิชช์ เกษมทรัพย์, วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล (2565). รายงานผลการวิจัย โครงการศึกษาและพัฒนาการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle medicine). Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/89984.
View online Resources