รายงานฉบับสมบูรณ์ การสังเคราะห์ทางเลือกและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Citation
ภูดิท เตชาติวัฒน์, ธันวดี สุขสาโรจน์, ชีระวิทย์ รัตนพันธ์, อรพินท์ เล่าซี้, วิชช์ เกษมทรัพย์, อรุณศรี มงคลชาติ, สมศักดิ์ วงศาวาส, ภานุวัฒน์ ปานเกตุ, ชวินทร์ ศิรินาค, ชาติชาย สุวรรณนิตย์, สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ, ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร (2565). รายงานฉบับสมบูรณ์ การสังเคราะห์ทางเลือกและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/89985.
View online Resources