ฉับไว ปลอดภัย แม่นยำ ด้วย QR code

Citation
วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ, รัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม, มาลี คูศรีเทพประทาน, เสาวลักษณ์ ป้อมบ้านต้า, พิชญวดี เทพสุริ, สุรีย์ภรณ์ แสนทวีสุข, สุพัตรา ยอดปัญญา, ส้มแป้น ศรีหนูขำ, อลิสา มิฆเนตร, เดชา ชุมภูอินทร์, เพชรชมพู พึ่งประสพ, นัฐพงศ์ เข็มทอง, อารีรัตน์ ต่างศรี (2561). ฉับไว ปลอดภัย แม่นยำ ด้วย QR code. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/63120.
View online Resources