โครงการการประเมินผลการรักษา ดูแลและช่วยเหลือสนับสนุนผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทย ภาคผนวก 3 เล่ม

Citation
สุพัตรา ศรีวณิชชากร, บังอร เทพเทียน, กัญญา อภิพรชัยสกุล, ภูษิต ประคองสาย, เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูล, กุมารี พัชนี, พักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากร, อุมาพร อุดมทรัพยากูล, วีรวัฒน์ มโนสุทธิ, วิภา ด่านธำรงกุล, อนันต์ เมืองมูลชัย, สุรีรัตน์ ตรึมรรคา (2016). โครงการการประเมินผลการรักษา ดูแลและช่วยเหลือสนับสนุนผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทย ภาคผนวก 3 เล่ม. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/43930.
View online Resources