Publication:
การสำรวจความคิดเห็นบุคลากรด้านความเป็นสากลของสถาบันการศึกษา

dc.contributor.authorผ่องศรี ก้อนทองen_US
dc.contributor.authorวริสรา ไชยพันธุ์en_US
dc.contributor.authorปณิธี มาเอี่ยมen_US
dc.contributor.authorจิราวรรณ พึ่งสายen_US
dc.contributor.authorภรภัทร์ ทองพรายen_US
dc.contributor.authorPhongsri Konthongen_US
dc.contributor.authorWarissara Chaiyaphanen_US
dc.contributor.authorPanithee Maaiemen_US
dc.contributor.authorJirawan Phuangsaien_US
dc.contributor.authorPorrapat Thongpraien_US
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน. สำนักงานคณบดีen_US
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน. สํานักงานบริการการวิจัยen_US
dc.date.accessioned2022-10-25T08:25:35Z
dc.date.available2022-10-25T08:25:35Z
dc.date.created2565-10-25
dc.date.issued2565
dc.description.abstractความเป็นนานาชาติของสถาบันการศึกษามีความสำคัญในยุคโลกาภิวัตน์ และการจัดลำดับมหาวิทยาลัยโลก ความสำเร็จของพันธกิจขององค์กรต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติการทุกระดับ งานวิจัยนี้สำรวจความเห็นจากฐานรากครั้งแรกด้านความเป็นสากลของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้แบบสอบถามแบบตัดขวาง ในปี พ.ศ. 2561-2562 มีผู้ตอบแบบสอบถาม 267 คน (ร้อยละ 33 จากบุคลากรทั้งหมด) ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ (n=68) สายสนับสนุนวิชาการและอื่นๆ (n=106) และสายสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ (n=93) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกต่อวิสัยทัศน์นานาชาติ มีความเชื่อมั่นความเป็นนานาชาติขององค์กร และประสิทธิภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษของสายวิชาการ เห็นด้วยกับความจำเป็นการใช้ภาษาอังกฤษและการพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ โดยคะแนนรวมของแบบสอบถามอยู่ระดับปานกลางถึงมาก คะแนนเฉลี่ย (mean+SD) เบี่ยงแบนจากมากสุด (3.83+0.42) เรื่องความเป็นนานาชาติของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และน้อยสุด (2.95+0.91) เรื่องความมั่นใจทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง บุคลากรส่วนใหญ่ยินดีที่จะสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (76%) และสมัครใจพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยเลือกการร่วมการฝึกอบรมร้อยละ 46.4, สันทนาการเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 23.6 และ ทุนศึกษา/ดูงานร้อยละ 30 การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าบุคลากรทุกระดับเห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ และการธำรงความเป็นนานาชาติขององค์กร และพร้อมใจที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษ การศึกษานี้เป็นกรณีตัวอย่างการหาข้อมูลจากฐานรากเพื่อสนับสนุนรูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์หลักขององค์กรen_US
dc.description.abstractThe internationalization of academic institutions is important in the age of globalization and the world university ranking. The success of any organization mission requires engagement from personnel at all levels. This research explored the personnel opinions on the international strategy of the Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University. The study was a cross-sectional survey during 2018-2019. There were 267 respondents (33% of all personnel), consisting of academic personnel (n = 68), general supporting staff (n = 106) and professional supporting staff (n = 93). The majority of respondents have a positive attitude towards the internationalization of the faculty and high confidence towards the international vision and the effectiveness of the English proficiency of academic personnel. Agreement to the necessity of English communication and further international development. The overall score of the questionnaire was moderate to high, the mean score (mean+SD) deviated from the highest (3.83+0.42) on the internationalization of the faculty and the least (2.95+0.91) on the confidence of their own English skills. Most people (76%) were willing to join the future English Proficiency Test and all agreed to participate in one of 3 proposed English programs i.e. English classes (46.4%), English communication forum (23.6%), and scholarships/study trips (30%). This study shows that personnel at all levels agree with the vision and sustainment of the internationalization of the faculty and are willing to continue improving their English proficiency. This is a case study of finding data from foundations to support the organization's strategic development model.en_US
dc.identifier.citationวารสารสหศาสตร์. ปีที่ 22, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2565), 123-139en_US
dc.identifier.issn1513-8429
dc.identifier.urihttps://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/79953
dc.language.isothaen_US
dc.rightsมหาวิทยาลัยมหิดลen_US
dc.rights.holderสํานักงานคณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลen_US
dc.rights.holderสํานักงานบริการการวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลen_US
dc.subjectความเป็นนานาชาติของสถาบันการศึกษาen_US
dc.subjectการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานรากen_US
dc.subjectการพัฒนาความเป็นนานาชาติen_US
dc.subjectInternationalizationen_US
dc.subjectAnalysis of data from foundationsen_US
dc.subjectInternational personnel developmenten_US
dc.titleการสำรวจความคิดเห็นบุคลากรด้านความเป็นสากลของสถาบันการศึกษาen_US
dc.title.alternativeA survey on Personal Opinion on the Internationalization of an Academic Institutionen_US
dc.typeResearch Articleen_US
dspace.entity.typePublication
mods.location.urlhttps://so02.tci-thaijo.org/index.php/sahasart/article/view/248886/173107
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
tm-ar-phongsri-2565.pdf
Size:
4.38 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections