การพัฒนารูปแบบการป้องกันจากองค์ความรู้ความรุนแรงทางเพศและทางร่างกายต่อเด็กและสตรี

Citation
จรวยพร สุภาพ, กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์, วิริณธิ์ กิตติพิชัย, ปิยะธิดา ขจรชัยกุล, Jaruayporn Suparp, Kanistha Chamroonsawasdi, Wirin Kittipichai, Piyatida Khajornchaikul (2548). การพัฒนารูปแบบการป้องกันจากองค์ความรู้ความรุนแรงทางเพศและทางร่างกายต่อเด็กและสตรี. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/58804.
View online Resources