คุณภาพการจัดบริการในงานผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามการรับรู้ของผู้ป่วย : กรณีศึกษาในจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย

Citation
วันเพ็ญ แก้วปาน, พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ, สมพร เตรียมชัยศรี (2545). คุณภาพการจัดบริการในงานผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามการรับรู้ของผู้ป่วย : กรณีศึกษาในจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/58846.
View online Resources