การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนการผลิตบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2549

Citation
สุคนธา คงศีล, ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, นภาพร ม่วงสกุล (2550). การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนการผลิตบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2549. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/58878.
View online Resources