การศึกษาเปรียบเทียบอุณหภูมิของแผ่นประคบร้อนที่สัมพันธ์กับความหนาของผ้าห่อแผ่นประคบร้อนในช่วงเวลา 20 นาที

Citation
วรรณเฉลิม ชาววัง, ชุมพูนุช ศรีไกรยุทธ (2561). การศึกษาเปรียบเทียบอุณหภูมิของแผ่นประคบร้อนที่สัมพันธ์กับความหนาของผ้าห่อแผ่นประคบร้อนในช่วงเวลา 20 นาที. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/63476.
View online Resources