การศึกษาพฤติกรรมอนามัยกับการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ ในหมู่บ้านหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

Citation
อุดมพร จุลฤกษ์, วงเดือน ปั้นดี (2534). การศึกษาพฤติกรรมอนามัยกับการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ ในหมู่บ้านหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/63551.
View online Resources