อุปกรณ์ช่วยประคับประคองข้อมือ-แขนระหว่างการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

Citation
จุฑามาศ จันทร์รัตนา, สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ, เบญจวรรณ แขวงแดง, ไปรยา นะวะมวัฒน์, พัชริดา พบถาวร (2564). อุปกรณ์ช่วยประคับประคองข้อมือ-แขนระหว่างการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/71561.
View online Resources