Nurturing Research Culture Towards the World Class Tropical Medicine Research Institute

Citation
เจตสุมน ประจำศรี, พรพิมล อดัมส์, พิชชาภา วุฒิเกษ, สุเมธ สืบตระกูล, วิจักขณ์ อโณวรรณพันธ์, บุษรีฐิ ตาภิวัฒนกุล, ไอลดา อังอัจฉะริยะ, ศิวาพร สามัง, ณัฐพร คชสีห์, มนตรี หนูจันทร์, ปัณณวิช ปรางอำพร, ไพริน บุญประเสริฐ, บัวรัน นิละภา, วิรงค์รอง เจียรกุล (2564). Nurturing Research Culture Towards the World Class Tropical Medicine Research Institute. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/71563.
View online Resources