IHRP-Proceeding Document

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    จากชุมชน สู่นโยบาย
    (2564) พลธรรม์ เศียรเมฆัน; ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ; สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ; พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์; โคทม อารียา; กัญญณัช เวลาแจ้ง; เบญจมาศ ศรีอมรรัตนกุล; ฆอซาลี อาแว; ชาริต้า ประสิทธิหิมะ; มหาวิทยาลัยมหิดล. โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
    เสียงของชาวพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาว พุทธนำเสนอความต้องการที่แท้จริงต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งรุนแรง ซึ่ง ข้อเสนอจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ในทุกมิติการพัฒนา และส่งผล กระทบในระดับประเทศ โดยเฉพาะการเติบโตด้านเศรษฐกิจ รายงานข้อเสนอ 5 ฉบับ ได้ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลให้มีความทันสมัยอย่าง ต่อเนื่อง จึงเป็นที่ยอมรับจากภาคประชาสังคมคณะพูดคุยสันติสุข ทั้ง ฝ่ายรัฐบาลไทยและขบวนการผู้เห็นต่าง เพราะมีความสอดคล้องกับสารัตถะ การพูดคุยสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องความปลอดภัย และ ทางออกทางการเมือง (political solutions) ที่เชื่อมโยงกับความห่วงกังวล ของชาวพุทธ ข้อเสนอด้านการพัฒนา ความคาดหวังและบทบาทของชาวพุทธ นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของชาวพุทธในการจัดทำข้อเสนอ ยังส่งผลกระทบ ให้ชาวพุทธมีความตื่นตัว ตระหนักรู้ มีความเป็นเจ้าของ เพราะเป็นเสียงที่ได้ “จากชุมชนสู่นโยบาย” เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์พันธกิจสังคม ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา