เตรียมเอกสารประเมินการสอนในชั้นต้นด้วยเทคนิค Mail Merge

dc.contributor.authorณิชาภัทร เพ็ชร์อินทร์en_US
dc.contributor.authorอารี บัวแพรen_US
dc.contributor.authorพิชญาภัค ประจวบกลางen_US
dc.contributor.authorจันนภา ด้วงจูen_US
dc.contributor.authorสมพร งามศิริสมสกุลen_US
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน. สำนักงานบริหารการศึกษาen_US
dc.date.accessioned2022-07-13T14:10:40Z
dc.date.available2022-07-13T14:10:40Z
dc.date.created2565-07-13
dc.date.issued2564
dc.descriptionปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน " Mahidol culture : M-A-H-I-D-O-L”. ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, นครปฐม. 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564. หน้า 40en_US
dc.description.abstractสำนักงานบริหารการศึกษา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจสนับสนุนพันธกิจหลักด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การศึกษามุ่งผลลัพธ์ระดับสากลและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรื่อง การขอรับประเมินการสอนในชั้นต้นให้แก่ อาจารย์ เพื่อประกอบการขอ ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ซึ่งเป็นลูกค้าที่สำคัญของสำนักงานบริหาร การศึกษา ดังนั้นจึงได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานดังกล่าว โดยการใช้เทคนิค Mail Merge ใน Microsoft Word และจัดทำฐานข้อมูลอาจารย์/รายวิชา ไว้ ใน Microsoft Excel file เพื่อดึงข้อมูลมาจัดทำเอกสารแบบฟอร์มประเมิน การสอนในชั้นต้นสำหรับคณะอนุกรรมการ (ม.ม.004/1, ม.ม.006/1, ม.ม. 008/1) พร้อมทั้งจัดทำบันทึกข้อความโปรดลงนามเสนอคณบดีเพื่อโปรดลง นามในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หนังสือ แจ้งผลประเมินการสอนในชั้นต้น และได้นำแนวคิดแบบการลดกระบวนการ (Lean) เพื่อสร้างคุณค่าโดยมุ่งขจัดความสูญเปล่า (Creating value by eliminating waste) เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้า เพิ่มคุณค่าในการ บริการ และความสำเร็จในระยะยาว สิ่งที่ลดน้อยลงคือ ความสูญเปล่า, วงรอบเวลา, การใช้แรงคน เวลา และค่าใช้จ่าย ผลจากแบบสอบถามความ พึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย สูงสุด ได้แก่ ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจด้าน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ตามลำดับ ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.52en_US
dc.identifier.urihttps://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/72125
dc.language.isothaen_US
dc.rightsมหาวิทยาลัยมหิดลen_US
dc.rights.holderกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดลen_US
dc.subjectคุณภาพบริการen_US
dc.subjectความพึงพอใจen_US
dc.subjectความสูญเปล่าen_US
dc.subjectMail Mergeen_US
dc.subjectประเมินการสอนในชั้นต้นen_US
dc.subjectMahidol Quality Fairen_US
dc.titleเตรียมเอกสารประเมินการสอนในชั้นต้นด้วยเทคนิค Mail Mergeen_US
dc.typeProceeding Abstracten_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
tm-pc-nichapat-2564.pdf
Size:
1.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: