MT-Article

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 64
 • Thumbnail Image
  Publication
  กระบวนการเสริมสร้างจิตสำนึกของบุคลากรและนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  (2557) ชาตรี ลุนดำ; กุลธิดา โพธิ์แดง; พรรษชล สมิติวัณฑิกุล; ธนพัฒน์ นพโสภณ; ศิริอร มโนมัธยา; Chatree Lundammrs; Kuntida Podangms; Patshachon Samitiwantikul; Thanapat Nopsopon; Siro-On Manomuttaya; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเทคนิคการแพทย์
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) เพื่อสะท้อนกระบวนการ ดำเนินนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการถอดบทเรียนให้เห็นสภาวะปัจจุบัน ของทัศนคติจิตสำนึกที่เปลี่ยนไปในการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักศึกษาและบุคลากรของคณะเทคนิค การแพทย์ เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างแนวทางการเป็นต้นแบบแห่งการอนุรักษ์พลังงานและธรรมชาติ ให้เกิดจากการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 : มุ่งสู่การเป็นสถาบันการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านที่ 7 Harmony ความกลมกลืนในความหลากหลาย ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสร้างการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของคณะเทคนิคการแพทย์ 2) เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับกระบวนเสริมสร้างการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของบุคลากรและนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ โดยแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของคณะเทคนิคการแพทย์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลหน่วยการใช้พลังงาน ได้แก่ ไฟฟ้ า น้ำประปา น้ำมัน และกระดาษ รวมถึงการจัดการขยะ และนำข้อมูลการจัดการไปใช้ในการเปรียบเทียบให้เห็นปริมาณการใช้พลังงานในแต่ละปีงบประมาณ (พ.ศ. 2554-2555) 2) ศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยสุ่มสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพื่อการสะท้อนกลับข้อมูลโดยมีเกณฑ์การคัดเลือกคือ 1) คัดเลือกจากตัวแทนอ้างอิงของนักศึกษาและบุคลากรที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ 2) คัดเลือกจากตัวแทนทีที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านนโยบายและผลักดันการปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยมีกลไกหลักที่สำคัญอยู่ 2 ประการ คือ 1) มีผู้บริหารมุ่งมั่นในการสื่อสารและสนับสนุนตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงานและมุ่งสู่การเป็นต้นแบบของสถาบันการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา 2) การเกิดเครือข่ายทีมทำงานชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) และสามารถรองรับภาระงาน กล่าวคือ เป็นผู้ดำ เนินกิจกรรม โครงการเพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดบรรยากาศและทัศนคติและจิตสำนึกที่มีต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินการในรูปแบบของการจัดการความรู้ภายในทีมทำงาน อีกทั้งขยายผลความสำเร็จของการดำเนินงานสู่สังคม ชุมชนใกล้เคียง เช่น เครือข่ายโรงเรียนในชุมชนตำบลคลองโยง และชุมชนตำบลบางแก้วฟ้า จังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา Transformative Learning เช่น กิจกรรมสมุดทำมือ เป็นต้น รวมถึงในกลุ่มบุคลากรอีกด้วย ในด้านผลลัพธ์ของอัตราการลดลงของปริมาณพลังงาน ไฟฟ้า น้ำประปา ของคณะฯ มีอัตราที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยร้อยละ 3 ต่อปี ติดต่อกัน 3 ปี ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้น และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปสื่อสารให้เกิดการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดความร่วมมือของนักศึกษาและบุคลากรเพิ่มมากขึ้น
 • Thumbnail Image
  Publication
  Molecular basis of human cerebral malaria development
  (2016) Saw Thu Wah; Hathairad Hananantachai; Usanee Kerdpin; Chotiros Plabplueng; Virapong Prachayasittikul; Pornlada Nuchnoi; Mahidol University. Faculty of Medical Technology. Department of Clinical Microscopy; Mahidol University. Faculty of Medical Technology. Center for Research and Innovation
  Cerebral malaria is still a deleterious health problem in tropical countries. The wide spread of malarial drug resistance and the lack of an effective vaccine are obstacles for disease management and prevention. Parasite and human genetic factors play important roles in malaria susceptibility and disease severity. The malaria parasite exerted a potent selective signature on the human genome, which is apparent in the genetic polymorphism landscape of genes related to pathogenesis. Currently, much genomic data and a novel body of knowledge, including the identification of microRNAs, are being increasingly accumulated for the development of laboratory testing cassettes for cerebral malaria prevention. Therefore, understanding of the underlying complex molecular basis of cerebral malaria is important for the design of strategy for cerebral malaria treatment and control.
 • Thumbnail Image
  Publication
  Cucurbitacin B inhibits human breast cancer cell proliferation through disruption of microtubule polymerization and nucleophosmin/B23 translocation
  (2012) Suwit Duangmano; Phorntip Sae-lim; Apichart Suksamrarn; Frederick E Domann; Pimpicha Patmasiriwat; Mahidol University. Faculty of Medical Technology
  Background: Cucurbitacin B, an oxygenated tetracyclic triterpenoid compound extracted from the Thai medicinal plant Trichosanthes cucumerina L., has been reported to have several biological activities including anti-inflammatory, antimicrobial and anticancer. Cucurbitacin B is great of interest because of its biological activity. This agent inhibits growth of various types of human cancer cells lines. Methods: In this study, we explored the novel molecular response of cucurbitacin B in human breast cancer cells, MCF-7 and MDA-MB-231. The growth inhibitory effect of cucurbitacin B on breast cancer cells was assessed by MTT assay. The effects of cucurbitacin B on microtubules morphological structure and tubulin polymerization were analyzed using immunofluorescence technique and tubulin polymerization assay kit, respectively. Proteomic analysis was used to identify the target-specific proteins that involved in cucurbitacin B treatment. Some of the differentially expressed genes and protein products were validated by real-time RT-PCR and western blot analysis. Cell cycle distributions and apoptosis were investigated using flow cytometry. Results: Cucurbitacin B exhibited strong antiproliferative effects against breast cancer cells in a dose-dependent manner. We show that cucurbitacin B prominently alters the cytoskeletal network of breast cancer cells, inducing rapid morphologic changes and improper polymerization of the microtubule network. Moreover, the results of 2D-PAGE, real-time RT-PCR, and western blot analysis revealed that the expression of nucleophosmin/B23 and c-Myc decreased markedly after cucurbitacin B treatment. Immunofluorescence microscopy showed that cucurbitacin B induced translocation of nucleophosmin/B23 from the nucleolus to nucleoplasm. Treatment with cucurbitacin B resulted in cell cycle arrest at G2/M phase and the enhancement of apoptosis. Conclusions: Our findings suggest that cucurbitacin B may inhibit the proliferation of human breast cancer cells through disruption of the microtubule network and down-regulation of c-Myc and nucleophosmin/B23 as well as the perturbation in nucleophosmin/B23 trafficking from the nucleolus to nucleoplasm, resulting in G2/M arrest.
 • Thumbnail Image
  Publication
  Erratum: Cucurbitacin B causes increased radiation sensitivity of human breast cancer cells via G2/M cell cycle arrest
  (Mahidol University, 2015) Suwit Duangmano; Phorntip Sae-lim; Apichart Suksamrarn; Pimpichaya Patmasiriwat; Frederick E. Domann
 • Thumbnail Image
  Publication
  Influenza Neuraminidase Subtype N1: Immunobiological Properties and Functional Assays for Specific Antibody Response
  (2016-04) Don Changsom; Hatairat Lerdsamran; Witthawat Wiriyarat; Warunya Chakritbudsabong; Bunpote Siridechadilok; Jarunee Prasertsopon; Pirom Noisumdaeng; Wanibtisam Masamae; Pilaipan Puthavathana; Mahidol University. Faculty of Medical Technology. Center for Research and Innovation
  Influenza neuraminidase (NA) proteins expressed in TK- cells infected with recombinant vaccinia virus carrying NA gene of highly pathogenic avian influenza H5N1 virus or 2009 pandemic H1N1 (H1N1pdm) virus were characterized for their biological properties, i.e., cell localization, molecular weight (MW), glycosylation and sialidase activity. Immune sera collected from BALB/c mice immunized with these recombinant viruses were assayed for binding and functional activities of anti-NA antibodies. Recombinant NA proteins were found localized in cytoplasm and cytoplasmic membrane of the infected cells. H1N1pdm NA protein had MW at about 75 kDa while it was 55 kDa for H5N1 NA protein. Hyperglycosylation was more pronounced in H1N1pdm NA compared to H5N1 NA according to N-glycosidase F treatment. Three dimensional structures also predicted that H1N1 NA globular head contained 4 and that of H5N1 contained 2 potential glycosylation sites. H5N1 NA protein had higher sialidase activity than H1N1pdm NA protein as measured by both MUNANA-based assay and fetuin-based enzyme-linked lectin assay (ELLA). Plaque reduction assay demonstrated that anti-NA antibody could reduce number of plaques and plaque size through inhibiting virus release, not virus entry. Assay for neuraminidase-inhibition (NI) antibody by ELLA showed specific and cross reactivity between H5N1 NA and H1N1pdm NA protein derived from reverse genetic viruses or wild type viruses. In contrast, replication-inhibition assay in MDCK cells showed that anti-H1N1 NA antibody moderately inhibited viruses with homologous NA gene only, while anti-H5N1 NA antibody modestly inhibited the replication of viruses containing homologous NA gene and NA gene derived from H1N1pdm virus. Anti-H1N1 NA antibody showed higher titers of inhibiting virus replication than anti-H5N1 NA antibody, which are consistent with the results on reduction in plaque numbers and sizes as well as in inhibiting NA enzymatic activity. No assay showed cross reactivity with reassorted PR8 (H1N1) virus and H3N2 wild type viruses.
 • Thumbnail Image
  Publication
  Derivatives (halogen, nitro and amino) of 8-hydroxyquinoline with highly potent antimicrobial and antioxidant activities
  (2016-07) Rungrot Cherdtrakulkiat; Somchai Boonpangrak; Nujarin Sinthupoom; Supaluk Prachayasittikul; Somsak Ruchirawat; Virapong Prachayasittikul; Mahidol University. Faculty of Medical Technology. Department of Clinical Microbiology and Applied Technology; Mahidol University. Faculty of Medical Technology. Center for Innovation Development and Technology Transfer; Mahidol University. Faculty of Medical Technology. Center of Data Mining and Biomedical Informatics
  8-Hydroxyquinoline (8HQ) compounds have been reported to possess diverse bioactivities. In recent years, drug repositioning has gained considerable attention in drug discovery and development. Herein, 8HQ (1) and its derivatives (2-9) bearing various substituents (amino, nitro, cyano and halogen) were investigated for their antimicrobial against 27 microorganisms (agar dilution method) and antioxidant (DPPH method) activities. The parent 8HQ (1) exerted a highly potent antimicrobial activity against Gram-positive bacteria including diploid fungi and yeast with MIC values in the range of 3.44-13.78 μM. Moreover, the halogenated 8HQ, especially 7-bromo-8HQ (4) and clioquinol (6), displayed a high antigrowth activity against Gram-negative bacteria compared with the parent compound (1). Apparently, the derivatives with a relatively high safely index, e.g., nitroxoline (2), exhibited strong antibacterial activity against Aeromonas hydrophila (MIC=5.26 μM) and selectively inhibited the growth of P. aeruginosa with the MIC value of 84.14 μM; cloxyquin (3) showed a strong activity against L. monocytogenes and P. shigelloides with MIC values of 5.57 and 11.14 μM, respectively. Most compounds displayed an antioxidant activity. Specifically, 5-amino-8HQ (8) was shown to be the most potent antioxidant (IC50=8.70 μM) compared with the positive control (α-tocopherol) with IC50 of 13.47 μM. The findings reveal that 8HQ derivatives are potential candidates to be further developed as antimicrobial and antioxidant agents.
 • Thumbnail Image
  Publication
  Antimalarial and Antimicrobial Activities of 8-Aminoquinoline-Uracils Metal Complexes
  (2015-12) Kamonrat Phopin; Nujarin Sinthupoom; Lertyot Treeratanapiboon; Sarun Kunwittaya; Supaluk Prachayasittikul; Somsak Ruchirawat; Virapong Prachayasittikul; Mahidol University. Faculty of Medical Technology. Department of Clinical Microbiology and Applied Technology
  8-Aminoquinoline (8AQ) derivatives have been reported to have antimalarial, anticancer, and antioxidant activities. This study investigated the potency of 8AQ-5-substituted (iodo and nitro) uracils metal (Mn, Cu, Ni) complexes (1-6) as antimalarial and antimicrobial agents. Interestingly, all of these metal complexes (1-6) showed fair antimalarial activities. Moreover, Cu complexes 2 (8AQ-Cu-5Iu) and 5 (8AQ-Cu-5Nu) exerted antimicrobial activities against Gram-negative bacteria including P. shigelloides and S. dysenteriae. The results reveal application of 8AQ and its metal complexes as potential compounds to be further developed as novel antimalarial and antibacterial agents.
 • Thumbnail Image
  Publication
  Nitric Oxide Protects against Infection-Induced Neuroinflammation by Preserving the Stability of the Blood-Brain Barrier
  (2016-02) Gabriela C. Olivera; Xiaoyuan Ren; Suman K. Vodnala; Jun Lu; Lucia Coppo; Chaniya Leepiyasakulchai; Arne Holmgren; Krister Kristensson; Martin E. Rottenberg; Mahidol University. Faculty of Medical Technology. Department of Clinical Microbiology and Applied Technology
  Nitric oxide (NO) generated by inducible NO synthase (iNOS) is critical for defense against intracellular pathogens but may mediate inflammatory tissue damage. To elucidate the role of iNOS in neuroinflammation, infections with encephalitogenic Trypanosoma brucei parasites were compared in inos-/- and wild-type mice. Inos-/- mice showed enhanced brain invasion by parasites and T cells, and elevated protein permeability of cerebral vessels, but similar parasitemia levels. Trypanosome infection stimulated T cell- and TNF-mediated iNOS expression in perivascular macrophages. NO nitrosylated and inactivated pro-inflammatory molecules such as NF-κΒp65, and reduced TNF expression and signalling. iNOS-derived NO hampered both TNF- and T cell-mediated parasite brain invasion. In inos-/- mice, TNF stimulated MMP, including MMP9 activity that increased cerebral vessel permeability. Thus, iNOS-generated NO by perivascular macrophages, strategically located at sites of leukocyte brain penetration, can serve as a negative feed-back regulator that prevents unlimited influx of inflammatory cells by restoring the integrity of the blood-brain barrier.
 • Thumbnail Image
  Publication
  Origin of aromatase inhibitory activity via proteochemometric modeling
  (2016-04) Saw Simeon; Ola Spjuth; Maris Lapins; Chanin Nantasenamat; Jarl ES Wikberg; Virapong Prachayasittikul; Mahidol University. Faculty of Medical Technology. Center of Data Mining and Biomedical Informatics
  Aromatase, the rate-limiting enzyme that catalyzes the conversion of androgen to estrogen, plays an essential role in the development of estrogen-dependent breast cancer. Side effects due to aromatase inhibitors (AIs) necessitate the pursuit of novel inhibitor candidates with high selectivity, lower toxicity and increased potency. Designing a novel therapeutic agent against aromatase could be achieved computationally by means of ligand-based and structure-based methods. For over a decade, we have utilized both approaches to design potential AIs for which quantitative structure-activity relationships and molecular docking were used to explore inhibitory mechanisms of AIs towards aromatase. However, such approaches do not consider the effects that aromatase variants have on different AIs. In this study, proteochemometrics modeling was applied to analyze the interaction space between AIs and aromatase variants as a function of their substructural and amino acid features. Good predictive performance was achieved, as rigorously verified by 10-fold cross-validation, external validation, leave-one-compound-out cross-validation, leave-one-protein-out cross-validation and Y-scrambling tests. The investigations presented herein provide important insights into the mechanisms of aromatase inhibitory activity that could aid in the design of novel potent AIs as breast cancer therapeutic agents.
 • Thumbnail Image
  Publication
  Computational identification of miRNAs that modulate the differentiation of mesenchymal stem cells to osteoblasts
  (2016-04) Kanokwan Seenprachawong; Pornlada Nuchnoi; Chanin Nantasenamat; Aungkura Supokawej; Mahidol University. Faculty of Medical Technology. Center of Data Mining and Biomedical Informatics; Mahidol University. Faculty of Medical Technology. Department of Clinical Microscopy
  MicroRNAs (miRNAs) are small endogenous noncoding RNAs that play an instrumental role in post-transcriptional modulation of gene expression. Genes related to osteogenesis (i.e. RUNX2, COL1A1 and OSX) is important in controlling the differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs) to bone tissues. The regulated expression level of miRNAs is critically important for the differentiation of MSCs to preosteoblasts. The understanding of miRNA regulation in osteogenesis could be applied for future applications in bone defects. Therefore, this study aims to shed light on the mechanistic pathway underlying osteogenesis by predicting miRNAs that may modulate this pathway. This study investigates RUNX2, which is a major transcription factor for osteogenesis that drives MSCs into preosteoblasts. Three different prediction tools were employed for identifying miRNAs related to osteogenesis using the 3’UTR of RUNX2 as the target gene. Of the 1,023 miRNAs, 70 miRNAs were found by at least two of the tools. Candidate miRNAs were then selected based on their free energy values, followed by assessing the probability of target accessibility. The results showed that miRNAs 23b, 23a, 30b, 143, 203, 217, and 221 could regulate the RUNX2 gene during the differentiation of MSCs to preosteoblasts.