ผลการรักษาด้วยเก้าอี้สุขภาพ

Citation
อัมพร โอตระกูล, กนกรัตน์ ศิริพานิชกร, จรวยพร สุภาพ, ชุติมา ศิริกุลชยานนท์, พิทยา จารุพูนผล, Amphorn Otrakul, Kanokrat Siripanichgon, Jaruayporn Suparp, Chutima Sirikulchayanonta, Phitaya Charupoonphol (2541). ผลการรักษาด้วยเก้าอี้สุขภาพ. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/59355.
View online Resources