การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของบุคลากร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Citation
วชรสร เพ่งพิศ, ชุติมา ปฐมกำเนิด, วรรณเฉลิม ชาววัง, ประไพพร เตียเจริญ, ฐิติพร แก้วรุณคำ, เกศินี บูชาชาติ, น้ำฝน เอกสนธิ, อรสา เอมโกษา, จุฑามาศ ประเสริฐศรี, อมร เหล็กกล้า, เนตรฟ้า รักมณี, ธีระวัฒน์ แซ่ซือ, ปณิธี มาเอี่ยม, โสมประภา พยัคฆพันธ์, นพดล ตั้งภักดี, สันติ มณีวัชระรังษี, ธีระ กุศลสุข, พรพรรณ ภูมิรัตน์, สุรพล ยิ้มสำราญ (2561). การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของบุคลากร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/63474.
View online Resources