TM-Proceeding Document

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 149
 • Thumbnail Image
  Item
  ระบบการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินออนไลน์
  (2564) ณัฐวัฒน์ อุ่นไพร; สมศักดิ์ เลาะพึ่ง; พานุมาศ ทุนฤทธิสา; Nattawat Oonprai; Somsak Lohphueng; Phanumars Thunrittisa; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  ในปัจจุบันโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในหลายรูปแบบมีแอปพลิเคชันสำหรับอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อมคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีหน้าที่ในการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบอำนวยความสะดวกประจำอาคารทุกอาคารภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์น้ำล้นบ่อพักน้ำชั้นใต้ดินอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ 60 ปี โดยระบบการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินน้ำล้นนี้เป็นชนิดเสียงกริ่ง แต่เนื่องจากในขณะเกิดเหตุบริเวณดังกล่าวไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ใกล้ จึงเข้าระงับเหตุการณ์ล่าช้าเป็นผลให้มีน้ำท่วมซึมทั่วบริเวณชั้นใต้ดินของอาคารเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและเอกสารเป็นจำนวนมากทางหน่วยซ่อมบำรุงจึงได้ศึกษาและค้นคว้าระบบการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินชนิดอื่นที่สามารถทราบเหตุการณ์ได้ทีเมื่อเกิดเหตุ และพบว่ามีอุปกรณ์ การแจ้งเตือนที่สามารถแจ้งเตือนมายังแอปพลิเคชันไลน์บนโทรศัพท์สมาร์โฟนได้ จึงได้จัดหาอุปกรณ์พร้อมจัดหาอุปกรณ์เซนเซอร์ต่าง ๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้ และสำรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินระบบอื่น ๆ พัฒนาวงจรควบคุมให้สามารถใช้งานการแจ้งเตือนรวมทั้งเขียนโปรแกรมการแจ้งเตือนเพิ่มขึ้น โดยนำร่องที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปีก่อน หลังการติดตั้งอุปกรณ์พบว่าเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ อาทิระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงาน เจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมบำรุงทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการรับทราบเหตุการณ์ได้เพื่อที่เข้าระงับเหตุการณ์ได้ทันที แม้ไม่อยู่ในบริเวณอาคารเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นหลังจากการใช้งานระบบมาระยะหนึ่ง ทางหน่วยซ่อมบำรุงได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน จึงได้เลือกแอปพลิเคชัน บลิงค์ (Blynk) มาต่อยอดใช้งานจากเดิมที่มีการแจ้ง เตือนผ่านระบบไลน์เพียงอย่างเดียว โดยแอปพลิเคชันนี้จะสามารถแสดงผลได้หลากหลายตามความเหมาะสมของค่าที่จะน ามาแสดง ทางหน่วยซ่อมบำรุงได้ต่อยอดจากการแจ้งเตือนสำหรับระบบฉุกเฉินมาเป็นการอ่านค่าต่าง ๆ และสถานะของอุปกรณ์นั้น ๆ เช่นกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ระดับน้ำสถานะการทำงานของเครื่องจักร การวัดอุณภูมิภายในตู้แช่แข็งเป็นต้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ได้หลายชนิดเนื่องจากระบบมีความยืดหยุ่นสูง เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดปกติของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือระบบประกอบอาคารรวมถึงเพื ่อการ ประหยัดพลังงานอีกด้วย
 • Thumbnail Image
  Item
  เตรียมเอกสารประเมินการสอนในชั้นต้นด้วยเทคนิค Mail Merge
  (2564) ณิชาภัทร เพ็ชร์อินทร์; อารี บัวแพร; พิชญาภัค ประจวบกลาง; จันนภา ด้วงจู; สมพร งามศิริสมสกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน. สำนักงานบริหารการศึกษา
  สำนักงานบริหารการศึกษา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจสนับสนุนพันธกิจหลักด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การศึกษามุ่งผลลัพธ์ระดับสากลและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรื่อง การขอรับประเมินการสอนในชั้นต้นให้แก่ อาจารย์ เพื่อประกอบการขอ ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ซึ่งเป็นลูกค้าที่สำคัญของสำนักงานบริหาร การศึกษา ดังนั้นจึงได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานดังกล่าว โดยการใช้เทคนิค Mail Merge ใน Microsoft Word และจัดทำฐานข้อมูลอาจารย์/รายวิชา ไว้ ใน Microsoft Excel file เพื่อดึงข้อมูลมาจัดทำเอกสารแบบฟอร์มประเมิน การสอนในชั้นต้นสำหรับคณะอนุกรรมการ (ม.ม.004/1, ม.ม.006/1, ม.ม. 008/1) พร้อมทั้งจัดทำบันทึกข้อความโปรดลงนามเสนอคณบดีเพื่อโปรดลง นามในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หนังสือ แจ้งผลประเมินการสอนในชั้นต้น และได้นำแนวคิดแบบการลดกระบวนการ (Lean) เพื่อสร้างคุณค่าโดยมุ่งขจัดความสูญเปล่า (Creating value by eliminating waste) เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้า เพิ่มคุณค่าในการ บริการ และความสำเร็จในระยะยาว สิ่งที่ลดน้อยลงคือ ความสูญเปล่า, วงรอบเวลา, การใช้แรงคน เวลา และค่าใช้จ่าย ผลจากแบบสอบถามความ พึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย สูงสุด ได้แก่ ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจด้าน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ตามลำดับ ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.52
 • Thumbnail Image
  Item
  Nurturing Research Culture Towards the World Class Tropical Medicine Research Institute
  (2564) เจตสุมน ประจำศรี; พรพิมล อดัมส์; พิชชาภา วุฒิเกษ; สุเมธ สืบตระกูล; วิจักขณ์ อโณวรรณพันธ์; บุษรีฐิ ตาภิวัฒนกุล; ไอลดา อังอัจฉะริยะ; ศิวาพร สามัง; ณัฐพร คชสีห์; มนตรี หนูจันทร์; ปัณณวิช ปรางอำพร; ไพริน บุญประเสริฐ; บัวรัน นิละภา; วิรงค์รอง เจียรกุล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  การหล่อหลอมวัฒนธรรมและค่านิยมของการเป็นนักวิจัยของ บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีพัฒนาการต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนับแต่ เริ่มก่อตั้งคณะฯ ด้วยการมุ่งมั่นในพันธกิจและวิสัยทัศน์ในการจะไปสู่ สถาบันวิจัยด้านโรคเขตร้อนระดับโลก ผู้นำและบุคลากรของคณะฯ ในแต่ละ ช่วงของการพัฒนา จึงต้องมีกลยุทธ์และการปรับปรุงกระบวนงานสร้าง ทีมงานเพื่อให้การปลูกฝังเสริมสร้างนักวิจัยและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ให้เอื้อ ต่อการทำงานวิจัยอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีการขยายทีมงานจนเป็น ระบบที่มีความเข้มแข็งในปัจจุบัน กระบวนการพัฒนาดังกล่าวนี้ แบ่งเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะ (ปี 2503) จนถึงปี 2532 (ก้าวแรก แห่งการบุกเบิก และก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ) มุ่งโครงสร้างพื้นฐานและสรร หาบุคลากร สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระยะที่ 2 ปี 2533 จนถึงปี 2542 (ก้าวสู่การพัฒนาอย่างมั่นคง) เสริมสร้างนักวิจัย มีมาตรฐานจริยธรรม ให้ทุนสนับสนุน ระยะที่ 3 ปี 2543 จนถึงปี 2552 (ก้าวสู่ความเป็นผู้นำระดับ ภูมิภาค) วางระบบมาตรฐานความปลอดภัย จริยธรรม ทีมสนับสนุนการ เผยแพร่งานวิจัย ระยะที่ 4 ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน (ก้าวสู่ความเป็นเลิศ) อบรม บุคลากรให้เข้าสู่การปฏิบัติลงมือทำวิจัยได้เร็วขึ้น เป็นนักวิจัยคุณภาพ
 • Thumbnail Image
  Item
  อุปกรณ์ช่วยประคับประคองข้อมือ-แขนระหว่างการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
  (2564) จุฑามาศ จันทร์รัตนา; สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ; เบญจวรรณ แขวงแดง; ไปรยา นะวะมวัฒน์; พัชริดา พบถาวร; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  จากปัญหาการเลื่อนหลุด หัก พับงอ ของสายให้สารน้ำก่อให้เกิด ปัญหาเครื่องinfusionที่ใช้สำหรับกำหนดอัตราการไหลของสารน้ำเกิดalarm ทำให้พยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ำจากกลุ่มอาการ PUI หรือผู้ป่วย โรคโควิด-19 ซึ่งอยู่ในระหว่างรอผล swab เพื่อแยกโรคต้องทำงานเพิ่มขึ้นและเข้าดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยบ่อยขึ้น เกิดการสัมผัสในสิ่งแวดล้อมหรืออุปกรณ์ที่ใช้ กับผู้ป่วยบ่อยครั้ง ทำให้การเว้นระยะห่าง (Social Distencing)ไม่ปลอดภัยต่อ ผู้ปฎิบัติงาน จึงได้นำปัญหาที่เกิดขึ้น มาปรับปรุง แก้ไขและได้สร้างเป็นนวัตกรรมจากผ้าที่อาจช่วยในการดูแลผู้ป่วยและผู้ปฎิบัติงานได้ปลอดภัยมากขึ้นในระหว่างที่ผู้ป่วยได้รับสารน้ำและรอผลการตรวจหาเชื้อ RT PCR sars-cov2 เพื่อแยกโรคและจากการทำแบบประเมินความพึงพอใจพบว่าพยาบาลมีความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมค่อนข้างมากคิดเป็นร้อยละ75-100 และรายข้อ ด้านความเหมาะสมในการใช้งานกับผู้ป่วย คิดเป็นร้อยละ100 ผู้ช่วยพยาบาล มีความพึงพอใจค่อนข้างมากคิดเป็นร้อยละ75-100 ส่วนรายข้อด้านความ เหมาะสมในการใช้งานกับผู้ป่วยคิดเป็นร้อยละ 87.5 ซึ่งผู้ป่วยมีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ87.5-100 และรายข้อด้านความเหมาะสมด้านการใช้งาน กับผู้ป่วยคิดเป็นร้อยละ100
 • Thumbnail Image
  Item
  Tropmed Blood Bank ambassador
  (2561) วราภรณ์ สมวงษ์; ปานจิต โพธิ์ทอง; เอกมณี พัฒนพิพิธไพศาล; ฉัตรนภา ดวงดี; เสาวภา จังอินทร์; ฐิติพร แก้วรุณคำ; สมพิศ สุวรรณบูล; ปิยธิดา รุ้งมัจฉา; กองแก้ว ย้วนบุญหลิม; วารินทร์ กลิ่นนาค; ขนิษฐา เขียวแสวง; รัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม; มาลี ดูศรีเทพประทาน; ศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัย; สถาพร โอสถสมบูรณ์; ดวงรัตน์ มีอารี; มะลิ นาคสมพันธุ์; เนาวรัตน์ เจริญสุข; พยอม นิ่มนวล; พรชนนี โพธิ์ไพศาล; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  โครงการ Tropmed Blood Bank ambassador ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ภายในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งจุดประสงค์หลักของกลุ่มเพื่อก่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพ ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับเลือดและ/หรือส่วนประกอบของเลือด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับเลือดและส่วนประกอบที่ปลอดภัยและรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็น การส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในงานบริการโลหิตแก่บุคคลากรทาง การแพทย์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียม การจัดหา การรักษาและ กระบวนการนำส่งเลือด วิธีการให้เลือดแต่ละชนิด การพัฒนาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับการดูแลรักษาผู้ป่วย นอกจากนั้นโครงการยังเสริมสมาชิก ภายในกลุ่มให้นำเสนอผลงานวิชาการ เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการด้าน งานบริการโลหิตอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมกลุ่มที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีการจัดกิจกรรม Blood Bank ambassador meeting ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรม Blood Bank on tour แจก คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโลหิตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้กับหอผู้ป่วยต่าง ๆ จัดทำคู่มือการขอใช้เลือดและ ส่วนประกอบ คู่มือการให้เลือดและส่วนประกอบ ในรูปแบบอิเล็กโทนิกส์โดย ใช้โปรแกรม e book โดยติดตั้งตามคอมพิวเตอร์หอผู้ป่วยต่าง ๆ นำเสนอ ผลงานกลุ่มในการประชุมวิชาการงานโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561 และงานมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล ประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย กรมอุตสาหกรรม
 • Thumbnail Image
  Item
  เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้เอกสารเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิต
  (2561) พาวิกร จำปาบุรี; ชนกพร ไศลบาท; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  เนื่องจากหอผู้ป่วยสามัญหญิง รับผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ บางคนเป็นคนไข้ฝากเลี้ยงที่ญาติต้องการฝากไว้กับโรงพยาบาล จนถึงวาระสุดท้ายจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย มีผู้ป่วยหลายรายเสียชีวิตที่หอผู้ป่วยทั้งนอกเวลาราชการและในเวลาราชการ และพบปัญหาของการใช้ เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต พยาบาลส่วนใหญ่ประสบการณ์ทำงานน้อยในหอผู้ป่วย และยังไม่มีความเข้าใจในการใช้เอกสาร ทำให้การทำงานล่าช้า และเกิดการผิดพลาดเรื่องการลงข้อมูลไม่ครบ เตรียมเอกสารไม่ครบ พยาบาลจึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และได้จัดทำคู่มือเล่มนี้ขึ้น เพื่อความสะดวก เข้าใจง่าย และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่ถูกต้องครบถ้วน เมื่อมีเหตุการณ์ผู้ป่วยเสียชีวิตขึ้น ทำให้ญาติผู้เสียชีวิตมีความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ผลการดำเนินงานพบว่าผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไปในแนวเดียวกัน ในการจัดการเอกสารต่างๆเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิต คิดเป็นร้อยละ 95
 • Thumbnail Image
  Item
  เจลเย็นลดไข้ลดปวด
  (2561) จินตภัทร์ เขมรัตน์ตระกูล; ฉวีวรรณ เพ็งรักษา; ภัสดาภรณ์ ต่อมแก้ว; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  ผู้ป่วยที่มารับบริการที่หอผู้ป่วยสามัญหญิงโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มักมาด้วยไข้เป็นหลัก ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมารับดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยไข้จำนวน 223 รายทุกรายจะมีไข้ อาจมีปวดศีรษะร่วมด้วยและบางรายมีข้อจำกัดในการรับยาแก้ไข้ ลดปวด นอกจากใช้การเช็ดตัวเพื่อลดไข้ พยาบาลจะใช้เจลเย็นเพื่อลดปวด/ลดไข้ และอาจวางตามจุดต่างๆของร่างกายเช่นที่รักแร้ ข้อพับแขน ขา ซอกคอ เพื่อช่วยลดไข้ เดิมทางหอผู้ป่วยต้องจัดหาเจลเย็นด้วยเงินส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ แต่เนื่องจากเจลเย็นที่ซื้อจากร้านค้ามีราคาแพงจึงไม่สามารถจัดหามาให้เพียงพอแก่ความต้องการใช้งานกับผู้ป่วยได้ ผู้จัดทำจึงได้ศึกษาหาข้อมูล คิดประดิษฐ์ ทดลองทำเจลประคบเย็นขึ้นใช้กับผู้ป่วย ภายหลังการทดลองใช้งาน 2 เดือน ทำให้มีเจลประคบเย็น เพียงพอที่จะใช้ลดไข้ลดปวดให้ผู้ป่วย ผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อการใช้เจลประคบเย็นที่ประดิษฐ์ขึ้น ร้อยละ 96
 • Thumbnail Image
  Item
  การศึกษาเปรียบเทียบอุณหภูมิของแผ่นประคบร้อนที่สัมพันธ์กับความหนาของผ้าห่อแผ่นประคบร้อนในช่วงเวลา 20 นาที
  (2561) วรรณเฉลิม ชาววัง; ชุมพูนุช ศรีไกรยุทธ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  ศึกษาเปรียบเทียบอุณหภูมิแต่ละช่วงเวลาต่อความหนาของผ้าห่อ แผ่นประคบร้อนที่ความหนา 4 cm. และ 2 cm. โดยนำแผ่นประคบร้อนแช่ ใน Hydrocollator อุณหภูมิไม่เกิน 80 °C โดยห่อด้วยผ้าขนหนูที่ทำด้วยผ้า ฝ้าย 100 % ขนาด 27 X 54 นิ้ว ที่ถูก me ให้ได้ความหนา 4 cm. และ 2 cm. โดยใช้ digital thermometer แล้วใช้นาฬิกาจับเวลา ทำการวัดอุณหภูมิตั้งแต่ นาทีที่ 1ถึงนาทีที่ 20 ชุดละ 25 ครั้ง เปรียบเทียบอุณหภูมิ ผลการศึกษาหม้อ ต้มที่อุณหภูมิเฉลี่ยที่ 76.71±0.90 ความหนาของผ้าห่อ 4 cm. ช่วงนาทีที่ 1 ถึง 20 อุณหภูมิเฉลี่ย 22.86±0.63 °C ถึง 39.64 ±2.47 °C อุณหภูมิเฉลี่ย 31.24±5.80 C0 ความหนาของผ้าห่อ 2 cm. ช่วงนาทีที่ 1 ถึง 20 อุณหภูมิ เฉลี่ย 23.92 ±1.18 °C ถึง 48.69 ±1.64 °C พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 41.45 ±7.88°C อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนในช่วงนาที 3 ถึง 15 ตามเวลาที่ เปลี่ยนไปที่อุณหภูมิ 30.25±3.02°C ถึง 47.80±2.27 °C เมื่อเปรียบเทียบ ความหนาของผ้า พบว่าผ้าห่อแผ่นประคบร้อนมีความแตกต่างกันที่ระดับ นัยสำคัญทางสถิติ (p- value< 0.01)
 • Thumbnail Image
  Item
  การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของบุคลากร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  (2561) วชรสร เพ่งพิศ; ชุติมา ปฐมกำเนิด; วรรณเฉลิม ชาววัง; ประไพพร เตียเจริญ; ฐิติพร แก้วรุณคำ; เกศินี บูชาชาติ; น้ำฝน เอกสนธิ; อรสา เอมโกษา; จุฑามาศ ประเสริฐศรี; อมร เหล็กกล้า; เนตรฟ้า รักมณี; ธีระวัฒน์ แซ่ซือ; ปณิธี มาเอี่ยม; โสมประภา พยัคฆพันธ์; นพดล ตั้งภักดี; สันติ มณีวัชระรังษี; ธีระ กุศลสุข; พรพรรณ ภูมิรัตน์; สุรพล ยิ้มสำราญ; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  คณะทำงานการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของบุคลากร ดำเนินการภายใต้นโยบายของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เกี่ยวกับความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ได้ริเริ่มทำการ ประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์แก่บุคลากรขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้ แบบทดสอบมาตรฐานสากลเป็นเครื่องมือประเมิน เริ่มจากการใช้แบบ ตรวจวัดดัชนีความผิดปกติ (Abnormal Index หรือ AI) ตรวจคัดกรอง บุคลากรจำนวน 517 จากทั้งหมด 811 คน (ร้อยละ 63.7) พบว่า ส่วนใหญ่มี ปัญหาเล็กน้อยพอทนได้ ร้อยละ 48.4 (250 คน) และมีเพียงร้อยละ 2.7 (14 คน) เท่านั้นที่ไม่มีปัญหาอะไรเลย, บุคลากรร้อยละ 38.1 (197 คน) อยู่ใน เกณฑ์ต้องระมัดระวังเอาใจใส่ และร้อยละ 10.4 (จ านวน 54 คน) อยู่ในกลุ่มที่ มีปัญหาจนทนไม่ได้ กับอีกร้อยละ 0.4 (จ านวน 2 คน) ที่มีปัญหาต้องแก้ไข โดยด่วน ดังนั้น คณะทำงานฯ จึงจัดการบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญด้านการยศาสตร์ขึ้น 1 ครั้ง ต่อจากนั้นได้ เชิญผู้ที่พบว่ามีปัญหาจากการประเมินดัชนีความผิดปกติ รวม 56 คน เข้าร่วม โครงการประเมินโดยวิธีทางการยศาสตร์ที่แม่นยำขึ้นได้แก่ ROSA, RULA และ REBA เพื่อจะได้ทราบที่มาของปัญหาหรืออาการผิดปกติจากการทำงานนั้น จะเกี่ยวข้องกับท่านั่งในการปฏิบัติงาน สถานีงาน (Work station) สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อจะได้ทราบถึงสาเหตุและหาวิธีแก้ไข ปรับปรุงต่อไป ในการนี้ได้ส่งแบบฟอร์มแสดงความจำนงในการร่วมโครงการ ทางอีเมล มีผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการในส่วนนี้เพียง 3 คนจาก 56 คน (ร้อย ละ 5.4) แต่อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานยืนยันว่า มีบุคลากรของคณะฯ ป่วยมี อาการ Office Syndrome อยู่เป็นจำนวนมากพอสมควร คณะทำงานฯ จึง ผลิตสื่อวิดิทัศน์ส่งเสริมการออกกำลังกายป้องกัน Office Syndrome ออก เผยแพร่ในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • Thumbnail Image
  Item
  ฉับไว ปลอดภัย แม่นยำ ด้วย QR code
  (2561) วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ; รัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม; มาลี คูศรีเทพประทาน; เสาวลักษณ์ ป้อมบ้านต้า; พิชญวดี เทพสุริ; สุรีย์ภรณ์ แสนทวีสุข; สุพัตรา ยอดปัญญา; ส้มแป้น ศรีหนูขำ; อลิสา มิฆเนตร; เดชา ชุมภูอินทร์; เพชรชมพู พึ่งประสพ; นัฐพงศ์ เข็มทอง; อารีรัตน์ ต่างศรี; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการใช้ QR code ในการบริหารจัดการระบบข้อมูลครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง และความพึงพอใจในการใช้งานของเจ้าหน้าที่ไตเทียมและหอผู้ป่วยวิกฤต โดยการปรับกระบวนการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง เปลี่ยนจากการค้นหาข้อมูลในแฟ้มเอกสาร นำมาสู่การสร้างโปรแกรม และลงข้อมูลครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง โดยการลงข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลประวัติของเครื่องประวัติการใช้งานการซ่อมบำรุง ราคาซ่อม ชนิดของอะไหล่ที่เปลี่ยน เป็นต้น คุรุภัณฑ์ทางการเเพทย์ที่จัดเก็บข้อมูลครั้งนี้เช่น เครื่องไตเทียม เครื่องฟอกเลือดต่อเนื่อง (CRRT) และเครื่องล้างตัวกรอง เครื่องช่วยหายใจ (respirator) ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้รับอนุญาติ และมีรหัสจะสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ scan QR code เข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ และผลจากการใช้งานพบว่าสามารถลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลของเครื่องคุรุภัณฑ์ใช้เวลา 17.4 ± 7.5 2 วินาที เมื่อเปรียบเทียบจากเเบบเดิมลดลงมากกว่า 9.6 เท่า เมื่อวัดความพึงพอใจในการใช้งานทั้ง 5 ด้าน ทั้งในด้านการจัดเก็บข้อมูล การค้นหาข้อมูล ความง่ายในการค้นหาข้อมูล ลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลเเละความพึงพอใจโดยรวม พบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ 97.1 % เเละในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ประสิทธิภาพของการใช้ QR code มีความน่าเชื่อถือ สามารถป้องกันการสูญหายของข้อมูลโดยมีการ Back up ข้อมูลลงใน server เเละลดภาระงาน ทั้งในด้านการจัดเก็บเอกสารรวมถึงการค้นหาข้อมูลได้